NZXT Partnerprogramma algemene voorwaarden

Laatst bijgewerkt: Januari 2021

LEES DEZE VOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR. DIEN GEEN AANVRAAG IN OM NZXT-PARTNER TE WORDEN ALS U NIET AKKOORD KUNT GAAN MET DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET NZXT-PARTNERPROGRAMMA. WIJ BEHOUDEN ONS HET RECHT VOOR OM DEZE VOORWAARDEN EN/OF HET PROGRAMMA ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING TE WIJZIGEN. WIJ ZULLEN ALLE AANVRAGERS INLICHTEN OVER DEZE WIJZIGINGEN ZODRA ZE VAN TOEPASSING WORDEN. VERDERE DEELNAME NA EEN DERGELIJKE WIJZIGING BETEKENT DAT U AKKOORD BENT MET DE GEWIJZIGDE VOORWAARDEN.

De algemene voorwaarden van het NZXT partnerprogramma (‘Voorwaarden’) zijn een overeenkomst tussen NZXT Inc. en zijn gelieerde ondernemingen (‘NZXT’, ‘onze’ of ‘wij’) en de persoon die de aanvraag indient om lid te worden (‘u’ of ‘uw’) van het NZXT partnerprogramma (‘Programma’). Deze Voorwaarden zijn van toepassing op uw aanvraag en uw deelname aan het Programma.

DOOR HET INDIENEN VAN EEN AANVRAAG VOOR HET PROGRAMMA VERKLAART U DAT U TEN MINSTE 13 JAAR OUD BENT, DAT UW OUDER OF WETTELIJKE VOOGD DEZE SERVICEVOORWAARDEN AANVAARDT ALS U TUSSEN 13 EN DE LEEFTIJD VAN WETTELIJKE MEERDERJARIGHEID IN UW RECHTSGEBIED BENT, DAT UW AANVRAAG CORRECT IS EN DAT U DEZE VOORWAARDEN BEGRIJPT EN AANVAARDT.

Doel van het NZXT-partnerprogramma

Wij streven ernaar een organisch partnerschapsprogramma te creëren waarbij contentmakers op de eerste plaats komen door het opbouwen van relaties met streamers en andere contentmakers die een passie hebben voor ons merk, onze kernwaarden belichamen en de diversiteit van de gamingcommunity omarmen. Het Programma verleent personen die zijn toegelaten tot het Programma (‘NZXT-partners’) toegang tot bepaalde voordelen, privileges en ondersteuning zoals bepaald door NZXT om de groei en doelen van zowel NZXT als NZXT-partners te ondersteunen. Dit kan onder meer inhouden reclame op sociale media, marketingcampagnes, NZXT-producten, educatieve middelen, en meer zoals bepaald door NZXT.

Aanvraagprocedure

Om een NZXT Partner te worden, moet u de NZXT Partneraanvraag (‘Aanvraag’) indienen en de Aanvraagprocedure doorlopen. Tijdens de Aanvraag wordt u gevraagd om NZXT verschillende gegevens over uzelf te verstrekken. U stemt ermee in al deze vragen naar waarheid te beantwoorden. NZXT behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken een aanvraag te weigeren. Hoewel NZXT geen details kan geven over de besluitvorming, wordt rekening gehouden met tal van factoren bij het evalueren van aanvragen, waaronder de frequentie van de contentproductie en de betrokkenheid bij het platform. U wordt beschouwd als een NZXT Partner als u wordt toegelaten tot het Programma.

Feedback

U bent er niet toe verplicht om ideeën voor verbetering, suggesties of andere feedback met NZXT te delen (samen, ‘Feedback’), in verband met het Programma, content van NZXT of andere producten of diensten van NZXT. Indien u echter dergelijke feedback verstrekt, verleent u NZXT hierbij het recht om deze feedback te gebruiken voor ongeacht welk doel.

Uw verplichtingen

U erkent en gaat ermee akkoord dat: a. als u toegang krijgt tot NZX-partnerkanalen (bijv. Discord, enz.) of andere aan NZXT gelieerde kanalen, u zich houdt aan alle regels daarvan die NZXT naar eigen goeddunken oplegt en alle aanmeldgegevens voor dergelijke platforms en kanalen veilig zult bewaren en deze niet met anderen deelt; en

b. uw digitale en online aanwezigheid op elk medium en op elk platform over de hele wereld, ongeacht of deze momenteel bestaan of later worden ontwikkeld, met inbegrip van doch niet beperkt tot livestreaming of opgenomen audiovisuele content, foto's, video's, schriftelijke documentatie, blogs, vlogs, podcasts, geluidspnames en/of berichten op sociale media die betrekking hebben op, voortvloeien uit of verband houden met het Programma, NZXT of een van de aan NZXT gelieerde ondernemingen en partners van NZXT (‘Content’), geen onderwerpen bevat die ongepast, onfatsoenlijk, obsceen, beledigend, seksueel expliciet, pornografisch, hatelijk, onrechtmatig of lasterlijk zijn; onverdraagzaamheid, racisme, haat of onrecht ten aanzien van een groep of individu bevorderen; discriminatie op basis van ras, geslacht, etniciteit, religie, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd bevorderen, in strijd zijn met de boodschap, het merk of het imago van NZXT of aan NZXT gelieerde ondernemingen, in strijd zijn met de servicevoorwaarden van een platform of dienst van derden, onwettig zijn, of in strijd zijn met of indruisen tegen de wet- of regelgeving van ongeacht welk rechtsgebied waarin uw Content is gemaakt.

In ruil voor status van NZXT-partner verleent u NZXT een niet-exclusief en royaltyvrij recht en licentie om uw Content geheel of gedeeltelijk te publiceren en weer te geven; mits NZXT eerst uw schriftelijke toestemming ontvangt (hetzij via App hetzij via e-mail) voor het gebruik van deze content in elk afzonderlijk geval.

Diensten van derden

NZXT kan externe leveranciers inschakelen met betrekking tot dit Programma. Dergelijke leveranciers kunnen uw persoonsgegevens verwerken met het oog op het verstrekken en beheren van de Aanvraag en het Programma, om interactie met u aan te gaan of om met u te communiceren, en voor andere gerelateerde activiteiten en processen.

Privacyverklaring

U stemt ermee in dat NZXT de content en informatie die u verstrekt in uw Aanvraag of via uw deelname aan het Programma, inclusief, maar niet beperkt tot persoonlijk identificeerbare informatie en Content, mag gebruiken om: (a) contact met u op te nemen in verband met uw Aanvraag of deelname aan het Programma; (b) de informatie in de Aanvraag en uw naleving van deze Voorwaarden te verifiëren; (c) de informatie indien nodig te delen met gelieerde ondernemingen, geautoriseerd NZXT personeel en derden om de Aanvraag en het Platform te verstrekken en te beheren (zoals beschreven in ons Privacybeleid); en (d) naar u te verwijzen of u te vermelden bij het gebruik van uw Content door NZXT, hoewel NZXT niet verplicht is om uw Content te gebruiken. U erkent en begrijpt dat het Privacybeleid van NZXT van toepassing is op het gebruik door NZXT van de persoonsgegevens die u verstrekt via uw Aanvraag en deelname aan dit Programma.

Vertrouwelijkheid

U erkent dat alle niet-openbare informatie die met u wordt gedeeld in het kader van uw Aanvraag of deelname aan het Programma de vertrouwelijke informatie van NZXT is en u stemt ermee in dat u dergelijke informatie strikt vertrouwelijk zult houden, niet aan derden bekend zult maken en niet zult gebruiken voor enig ander doel dan toegestaan in overeenstemming met deze voorwaarden. Voor toegang tot bepaalde NZXT content moet u mogelijk aanvullende vertrouwelijkheidsvoorwaarden ondertekenen. U mag uw status als NZXT partner alleen bekendmaken op voorwaarde dat u voldoet aan uw verplichtingen onder deze Voorwaarden en (a) de relatie tussen u en NZXT niet verkeerd voorstelt of verfraait; en (b) niet uitdrukt, suggereert of impliceert dat wij u of uw bedrijf of enige andere zaak, onderneming of organisatie steunen.

Beëindiging

NZXT kan naar eigen goeddunken het Programma of uw status als NZXT-partner om welke reden dan ook of zonder reden met onmiddellijke ingang beëindigen. Vanaf de ingangsdatum van de beëindiging moet u (a) elke verwijzing naar uw status als NZXT-partner verwijderen en de toegang tot sites, kanalen of platforms van NZXT-partners stopzetten; en (b) kunt u waar mogelijk worden verzocht tot het verwijderen van een deel van of al uw NZXT-content, in de zin van livestreams of opgenomen audiovisuele content, foto's, video's, schriftelijke documentatie, blogs, vlogs, podcasts, audio-opnames, en/of berichten op sociale media, met betrekking tot, voortvloeiend uit, of in verband met het programma, NZXT, of aan NZXT gelieerden en partners van NZXT.

Garanties en disclaimers

a. Door u. U verklaart en garandeert dat (a) uw Content en eventuele Feedback die door u aan NZXT is verstrekt, uw originele werk is of dat u deze op wettige wijze hebt verkregen; (b) het gebruik en de uitoefening door ons en onze sublicentiehouders van de rechten en licenties die door u op grond van deze Voorwaarden zijn verleend, geen inbreuk maken op of geen schending vormen van rechten van derden; en (c) uw Content in overeenstemming is met alle toepasselijke wetgeving en u als enige verantwoordelijk bent voor uw Content en de gevolgen van het plaatsen of publiceren ervan, inclusief maar niet beperkt tot goedkeuringen of getuigenissen die u verstrekt met betrekking tot een product of dienst van NZXT.

b. NZXT-disclaimer. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR TOEPASSELIJKE WETGEVING VERSTREKKEN NZXT, ZIJN FUNCTIONARISSEN, DIRECTEURS, WERKNEMERS, CONTRACTANTEN, VERTEGENWOORDIGERS, PARTNERS, LEVERANCIERS, LICENTIEGEVERS EN DISTRIBUTEURS (GEZAMENLIJK, DE ‘NZXT ENTITEITEN’) GEEN ENKELE VERKLARING, BELOFTE OF GARANTIE, NOCH EXPLICIET NOCH IMPLICIET, OVER HET PROGRAMMA, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT INFORMATIE, INHOUD OF MATERIALEN DIE DAARIN ZIJN OPGENOMEN, ENIGE NZXT CONTENT DIE AAN U WORDT VERSTREKT EN PRODUCTEN OF DIENSTEN DIE AAN U WORDEN VERLEEND ALS ONDERDEEL VAN HET PROGRAMMA (SAMEN DE ‘PRODUCTEN’). WIJ LEVEREN DE PRODUCTEN ‘AS-IS’, ‘MET ALLE FOUTEN’ EN ‘ZOALS BESCHIKBAAR’. UW GEBRUIK VAN DE PRODUCTEN IS OP EIGEN RISICO, EN WIJ VERKLAREN, BELOVEN OF GARANDEREN NIET DAT DE PRODUCTEN ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG OF FOUTLOOS ZULLEN ZIJN. U BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT WIJ NIET KUNNEN GARANDEREN DAT GEGEVENSVERZENDING VIA INTERNET OF INFORMATIEOPSLAGTECHNOLOGIE VEILIG IS EN DAT DE NZXT ENTITEITEN UITDRUKKELIJK ALLE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES AFWIJZEN. DE NZXT ENTITEITEN VERSTREKKEN GEEN VERBINTENISSEN, BELOFTEN OF GARANTIES MET BETREKKING TOT DE PRODUCTEN OF ENIGE DAARAAN VERBONDEN CONTENT, DE ONDERSTEUNING DIE ZE KUNNEN BIEDEN VOOR PRODUCTEN, DE SPECIFIEKE FUNCTIES VAN DE PRODUCTEN, DE VEILIGHEID VAN DE PRODUCTEN, DE BETROUWBAARHEID, DE KWALITEIT, DE NAUWKEURIGHEID, DE BESCHIKBAARHEID VAN DE PRODUCTEN OF DE MOGELIJKHEID VAN DE PRODUCTEN OM AAN UW BEHOEFTEN TE VOLDOEN, BEPAALDE OUTPUTS TE BIEDEN OF BEPAALDE RESULTATEN TE BEREIKEN. SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN BIEDEN BEPAALDE IMPLICIETE GARANTIES, ZOALS DE IMPLICIETE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL, RUSTIG GENOT, NIET-INBREUK EN ELKE IMPLICIETE GARANTIE DIE VOORTVLOEIT UIT HANDELINGEN OF PRESTATIES. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WIJZEN DE NZXT ENTITEITEN ALLE IMPLICIETE OF EXPLICIETE BELOFTEN OF GARANTIES MET BETREKKING TOT DE PRODUCTEN AF.

Beperking van de aansprakelijkheid

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZIJN DE NZXT ENTITEITEN NIET AANSPRAKELIJK JEGENS U VOOR ENIGE INCIDENTELE, INDIRECTE, GEVOLGSCHADE, SPECIALE OF STRAFSCHADE VAN ENIGE AARD OF SOORT, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT INKOMSTEN- OF WINSTDERVING, ONGEACHT OF DERGELIJKE AANSPRAKELIJKHEID WORDT BEVESTIGD OP BASIS VAN CONTRACT (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT DE SCHENDING VAN DEZE VOORWAARDEN OF ENIGE BEËINDIGING VAN DEZE OVEREENKOMST), ONRECHTMATIGHEID (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT NALATIGHEID OF STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID), OF ANDERSZINS MET BETREKKING TOT HET PROGRAMMA, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT ALLE INFORMATIE, CONTENT OF MATERIALEN DAARIN, OF DE PRODUCTEN EN/OF HET GEBRUIK DAARVAN, ZELFS ALS DE NZXT ENTITEITEN VAN TEVOREN GEWAARSCHUWD ZIJN VOOR DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJK VERLIES OF DERGELIJKE SCHADE. DE MAXIMALE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE NZXT ENTITEITEN ONDER DEZE OVEREENKOMST ZAL IN GEEN GEVAL HOGER ZIJN DAN $ 100 USD.

Geschillenbeslechting

LEES HET VOLGENDE ZORGVULDIG DOOR OM INZICHT TE VERWERVEN IN HOE U GESCHILLEN MET NZXT SCHEIDSRECHTERLIJK LAAT REGELEN, EN IN DE BEPERKINGEN BIJ HET INROEPEN VAN HULP VAN NZXT.

Voor het snel en met beperkte kosten oplossen van een geschil, controverse of claim met betrekking tot deze Voorwaarden of het Privacybeleid (‘Geschil’), komen u en NZXT overeen dat elk geschil, elke claim of elke controverse die voortvloeit uit of verband houdt met deze Voorwaarden of de schending, beëindiging, afdwinging, interpretatie of geldigheid daarvan, inclusief de bepaling van de reikwijdte of toepasbaarheid van deze overeenkomst voor afhandeling bij arbitrage, zal worden bepaald door arbitrage in Los Angeles, Californië, VS, voor één arbiter. De arbitrage wordt beheerd door JAMS in overeenstemming met de gestroomlijnde arbitrageregels en -procedures van JAMS. De uitspraak kan worden gedaan in elke bevoegde rechtbank. Niettegenstaande het voorgaande, kan NZXT een gerechtelijk bevel of andere billijke vergoeding vragen (en verkrijgen) bij elke bevoegde rechtbank. Zonder beperking of afstand van enig recht of rechtsmiddel waarop NZXT of zijn rechtverkrijgenden aanspraak kunnen maken op grond van deze Voorwaarden of de toepasselijke wetgeving, zou NZXT, bij een daadwerkelijke of dreigende schending van deze Voorwaarden door u of namens u, aan onherstelbare schade worden blootgesteld als deze voorwaarden niet expliciet worden afgedwongen. Als zodanig stemt u ermee in dat NZXT het recht heeft, zonder de noodzaak om een borgsom of andere zekerheid te stellen of bewijs van schade te leveren, om een gerechtelijk bevel of andere billijke vergoeding te verkrijgen in een bevoegde rechtbank. U mag onder geen enkele omstandigheid proberen de beschikbaarheid van producten of diensten van NZXT te eisen of te beperken. Voor zover wettelijk toegestaan: (I) geen enkele scheidsrechterlijke beslissing mag worden samengevoegd met een andere; (II) er is geen recht of bevoegdheid om een claim met betrekking tot deze Voorwaarden of de producten of diensten van NZXT aan arbitrage te onderwerpen op basis van een groepsvordering of om procedures met betrekking tot een groepsvordering te gebruiken; en (III) er is geen recht of bevoegdheid om een claim in te dienen in een vermeende representatieve hoedanigheid namens het grote publiek of andere personen. U EN NZXT KOMEN OVEREEN DAT BEIDE ENKEL IN HUN INDIVIDUELE HOEDANIGHEID VORDERINGEN TEGEN ELKAAR KUNNEN INSTELLEN, EN NIET ALS EISER OF GROEPSLID IN ENIGE VERMEENDE GROEPS- OF VERTEGENWOORDIGENDE RECHTSGANG. Verder kan de arbiter, tenzij zowel u als NZXT anders overeenkomen, claims van meer dan één persoon niet consolideren of anderszins leiding geven aan enige vorm van een vertegenwoordigde of groepsrechtsgang. DE PARTIJEN DOEN HIERBIJ AFSTAND VAN HUN RECHT OP EEN JURYPROCES MET BETREKKING TOT ALLE CLAIMS EN KWESTIES DIE VOORTVLOEIEN UIT, VERBAND HOUDEN MET, TE MAKEN HEBBEN MET OF BETREKKING HEBBEN OP DEZE OVEREENKOMST, DE SCHENDING DAARVAN EN/OF HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE BEPALINGEN VAN DEZE SECTIE, HETZIJ CONTRACTUEEL OF UIT ONRECHTMATIGE DAAD, EN MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT ENIGE CLAIM VOOR FRAUDULEUZE AANSPORING DAARTOE. U BEGRIJPT DAT U, ZONDER DEZE BEPALING, HET RECHT ZOU HEBBEN OM EEN PROCEDURE IN TE LEIDEN BIJ DE RECHTBANK EN RECHT ZOU HEBBEN OP EEN JURYRECHTSPRAAK.

BOVENDIEN KOMEN U EN NZXT OVEREEN DAT ELKE RECHTSVORDERING VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET HET PROGRAMMA OF DEZE VOORWAARDEN MOET WORDEN INGESTELD BINNEN ÉÉN (1) JAAR NA HET OPTREDEN VAN DE OORZAAK VAN DE VORDERING. ANDERS IS EEN DERGELIJKE RECHTSVORDERING PERMANENT UITGESLOTEN.

Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, zijn deze Voorwaarden onderworpen aan, en worden ze geïnterpreteerd en afgedwongen volgens de wetten, regels en voorschriften van de Verenigde Staten van Amerika en de wetten, regels en voorschriften van de staat Californië, met uitzondering van regels en principes voor wetsconflicten.

Algemene voorwaarden

a. Onafhankelijke contractant. U en NZXT zijn onafhankelijke contractanten en niets in deze Voorwaarden zal worden opgevat als het tot stand brengen van een arbeids- of agentuurrelatie tussen u en ons. Geen van beide partijen heeft de bevoegdheid om de andere partij contractueel of anderszins te binden, en geen van beide partijen zal zich, noch expliciet noch impliciet, voordoen als hebbende een dergelijke bevoegdheid.

b. Wijziging. NZXT behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of aan te passen. U begrijpt dat als u blijft deelnemen aan het Programma na een dergelijke wijziging van de Voorwaarden, een dergelijke deelname erop duidt dat u de gewijzigde Voorwaarden aanvaardt.

c. Scheidbaarheid. Als een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard door een rechtbank van een bevoegd rechtsgebied, blijven de overige bepalingen van deze Overeenkomst volledig van kracht en wordt de betreffende bepaling geïnterpreteerd als afdwingbaar voor zover maximaal toegestaan onder toepasselijk recht.

d. Afstand. Het nalaten door een partij om enige bepaling van deze Voorwaarden af te dwingen, vormt geen verklaring van afstand van toekomstige afdwinging van die of enige andere bepaling door die partij.

e. Overdracht. U mag uw rechten of verplichtingen hieronder niet overdragen, noch van rechtswege noch op andere wijze, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van NZXT.

f. Volledige overeenkomst. Deze Voorwaarden vormen de volledige en exclusieve afspraken en overeenkomsten van de partijen met betrekking tot het onderwerp en vervangen alle eerdere of gelijktijdige afspraken en overeenkomsten, zowel schriftelijk als mondeling, met betrekking tot het onderwerp. Elke verklaring van afstand, wijziging of aanpassing van enige bepaling van deze Voorwaarden is alleen van kracht als deze schriftelijk plaatsvindt en is ondertekend door een geregistreerde tekenbevoegde persoon van NZXT.