PRIVACYVERKLARING VOOR BEZOEKERS VAN DE WEBSITE, GEBRUIKERS VAN DE WEBSHOP EN KOPERS VAN ONZE PRODUCTEN

Deze privacyverklaring is bestemd voor alle bezoekers van de website en gebruikers van de op Nederland gerichte consumentenwebshop van NZXT GmbH ("wij" of "ons"), alsmede voor alle kopers van onze producten, van wie de persoonsgegevens ons ter beschikking worden gesteld in het kader van het bezoek van de website, het uitvoeren van bestellingen via de webshop (www.nzxt.com) of het gebruik van haar producten. Wij zijn met betrekking tot de verwerking van deze persoonsgegevens te beschouwen als Verwerkingsverantwoordelijke op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG").

Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon. Deze privacyverklaring verklaart hoe wij jouw persoonsgegevens gebruiken en welke rechten en keuzemogelijkheden je hierbij ter beschikking staan.

1. Naam en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke, gegevensbeschermingscoördinator

1.1. Verantwoordelijke voor de verwerking:

Naam: NZXT Europe GmbH

Adres: Ammenthalstraße 32, 85551 Kirchheim bei München

Telefoon: +49 2152 993 9901

E-mail: support_eu@nzxt.com

1.2. Onze functionaris voor de gegevensbescherming is bereikbaar via:

e-mail: privacy@nzxt.com

2. Aard van de persoonsgegevens, doeleinde van de verwerking, rechtsgrondslag

Hieronder gaan wij in op onze verwerkingsactiviteiten. Aan de hand van de aard van de persoonsgegevens geven wij aan voor welk doel en op welke rechtsgrondslag de persoonsgegevens worden verwerkt en hoe lang de persoonsgegevens worden opgeslagen.

2.1. Bezoek van de website ter informatie

Als je onze website alleen bezoekt om informatie te verzamelen, zonder persoonsgegevens achter te laten door middel van een registratie, bestelling of op andere wijze, worden alleen de gegevens verwerkt over de internetverbinding, die door jouw browser aan onze server worden doorgegeven.

Aard van de persoons-gegevensDoeleinde van de verwerking en rechtsgrondslag
Server-loggegevens Browsertype en browserversie, gebruikt besturingssysteem, verwijzende URL, hostnaam van de bezoekende computer, tijdstip van de serververzoek,  IP-adres. De host provider van de pagina's verzamelt en registreert in opdracht van ons automatisch informatie in zogenaamde server-logbestanden, die jouw browser automatisch aan ons doorgeeft. Het verzamelen van deze gegevens gebeurt zowel voor de toekomstige optimalisering van ons online-aanbod als voor de privacycontrole en de gegevensveiligheid. Deze doeleinden vallen onder onze gerechtvaardigde belangen.De verwerking van deze gegevens gebeurt conform art. 6 lid 1 sub f AVG.

Automatisch verzamelde server-loggegevens worden na het realiseren van het doel waarvoor deze worden verzameld gewist, maar uiterlijk zes maanden nadat ze zijn verzameld.

De in paragraaf 2.1 genoemde persoonsgegevens worden door onze IT-systemen automatisch verzameld bij het bezoek aan de website. Zonder verwerking van deze persoonsgegevens wordt de website mogelijk niet optimaal weergegeven.

2.2. Gebruik van de webshop

Om je te informeren over onze producten en diensten en voor het uitvoeren van je bestellingen verwerken we daarnaast de volgende persoonsgegevens:

Aard van de persoons-gegevensDoeleinde van de verwerking en rechtsgrondslag
Contactformulier/e-mail Ingevoerde contactgegevens (voor- en achternaam, e-mailadres, adres, reden voor het opnemen van contact, thematische indeling en gedetailleerde informatie omtrent de aanvraag, land). Wanneer je via onze website contact opneemt of bijvoorbeeld informatiemateriaal opvraagt, wordt jouw informatie uit het contactformulier of jouw e-mail bij ons verwerkt en opgeslagen voor de bewerking van de aanvraag, de daarmee verbonden technische administratie en voor het geval er zich later nog vragen voordoen.De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats als voorbereiding op een contractuele verhouding conform art. 6 lid 1 sub b AVG of op grond van het belang van beide partijen bij de bewerking conform art. 6 lid 1 sub f AVG.
Registratie van een klantaccount (via e-mailadres) Verplichte informatie bij de registratie (e-mailadres en wachtwoord, land waarin je woont) Vrijwillige informatie: geboortedatum Om gebruik te maken van bepaalde functies van onze website moet je een klantaccount (registratie) aanmaken. In het kader van deze registratie verwerken wij persoonsgegevens zodat we je de webshopfuncties van onze website kunnen aanbieden.De verwerking vindt plaats voor alle informatie die benodigd is voor de uitvoering van de overeenkomst conform art. 6 lid 1 sub b AVG, voor alle andere informatie op grond van ons gerechtvaardigd belang om onze klanten producten op maat ter beschikking te stellen conform art. 6 lid 1 sub f AVG.
Registratie van een klantaccount (via Google) Eigen gegevens: e-mailadres, de ID van je Google-account, de instellingen van je taalvoorkeur en je profielfoto (indien aanwezig) In plaats van het maken van een nieuw klantaccount is het ook mogelijk om je met je Google-account aan te melden op onze website. Ook daarbij verwerken wij persoonsgegevens om je de webshopfuncties op onze website te kunnen aanbieden.De verwerking vindt plaats als voorbereiding op een overeenkomst resp. om de overeenkomst uit te voeren conform art. 6 lid 1 sub b AVG.
Registratie van een klantaccount (via Facebook) Eigen gegevens: gebruikersnaam, bij Facebook geregistreerd e-mailadres, de ID van je Facebook-account en je profielfoto (indien aanwezig) In plaats van het maken van een nieuw klantaccount is het ook mogelijk om je met je Facebook-account aan te melden op onze website. Ook daarbij verwerken wij persoonsgegevens om je de webshopfuncties op onze website te kunnen aanbieden.De verwerking vindt plaats als voorbereiding op een overeenkomst resp. om de overeenkomst uit te voeren conform art. 6 lid 1 sub b AVG.
Bewerking van onlinebestellingen Registratiedatum, gegevens over de communicatie van de bestelling, bestelgegevens (product, aantal, prijs, factuurbedrag, gebruikte discountcodes, datum en tijd van een bestelling, klant- en leveringsgegevens (voor- en achternaam, adres, telefoonnummer), betalingsgegevens (bijv. afwijkend factuuradres, afhankelijk van de betaalwijze: e-mailadres, rekeninggegevens, creditcardgegevens)Bij een bestelling of een andere op een overeenkomst betrekking hebbende verwerking gebruiken wij de persoonsgegevens voor de bewerking resp. de afwikkeling van de bestelling en andere aanvragen in verband met de overeenkomst. Voor de afwikkeling van de betaling in het kader van bestellingen geven wij, voor zover de betaalwijze dit vereist, de betalingsinformatie door aan banken en betalingsdiensten. Voor de levering van de producten geven wij bovendien de daarvoor benodigde persoonsgegevens door aan onze pakketdiensten.Deze verwerkingen vinden plaats conform art. 6 lid 1 sub b AVG.
Klantenservice/support Algemeen: wijze van aanvragen, e-mailadres, beschrijving van de aanvraag, voor- en achternaam. Informatie met betrekking tot de aanvraag: bestelnummer, installatie, adres, serienummer van een apparaat, aard van het technische probleem.Wanneer je contact opneemt met onze klantenservice (Supportteam), openen wij een ticket met je verzoek. We verwerken op basis van het soort aanvraag de relevante informatie voor de verwerking van je verzoek.De verwerking vindt plaats wanneer er sprake is van een contractuele verhouding tussen jou en ons (bijv. bij aanvragen met betrekking tot een bestelling), conform art. 6 lid 1 sub b AVG, of ander op grond van het beider belang bij een bewerking conform art. 6 lid 1 sub f AVG.

We slaan je persoonsgegevens conform deze paragraaf 2.2 enkel op zo lang dit nodig is voor het uitvoeren van de diensten die samenhangen met de verkoop van onze producten of de overdracht van informatie die je ons hebt gevraagd, of om de zakelijke relatie met je te beheren, en voor één jaar daarna. Indien je je klantaccount wilt wissen, zullen we deze na jouw verzoek daartoe verwijderen.

Voor zover wij op grond van het toepasselijke recht verplicht zijn om bepaalde persoonsgegevens gedurende langere tijd te bewaren (bijvoorbeeld bij belastinggegevens), slaan wij dergelijke persoonsgegevens op zolang dit vereist is. Je persoonsgegevens worden onmiddellijk gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het genoemde doel.

Met uitzondering van persoonsgegeven die wij van Google of Facebook verkrijgen bij gebruikmaking van de Google- of Facebookregistratie, verkrijgen wij de onder paragraaf 2.2 genoemde persoonsgegevens direct van jou, want deze persoonsgegevens worden door jou verstrekt. 

Je kunt op elk moment bezwaar maken tegen de doorgifte van persoonsgegevens door gebruik te aken van de opt-out optie die wordt geboden in de CAM software (in de CAM software-instellingen, onder Privacy).

2.3. Klantenbeoordelingen

Op onze website is het mogelijk om productbeoordelingen te geven. Hierbij geef je ons een of meerdere beoordelingen door voor een of meerdere producten door. Wanneer je een productbeoordeling geeft terwijl je niet bent ingelogd bij je gebruikersaccount, verbinden wij je aanvraag niet met andere persoonsgegevens van jou die wij mogelijk verwerken. Als je een productbeoordeling maakt terwijl je met je apparaat bent ingelogd bij je gebruikersaccount, verwerken en plaatsen wij naast je productbeoordeling ook je gebruikersnaam, de informatie omtrent hetgeen je hebt besteld, op welke datum je hebt besteld en je beoordeling en daarnaast voor welke games je onze producten wilt gebruiken en welke GPU- en SPU-standaard je gebruikt op het moment dat je ons de informatie hierover tijdens het bestelproces ter beschikking hebt gesteld.

De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats op basis van art. 6 lid 1 sub f AVG. Ons gerechtvaardigd belang bestaat uit een voortdurende verbetering van ons productassortiment alsmede uit de reclame-effecten die authentieke klantenbeoordelingen hebben.

Wij publiceren jouw klantenbeoordeling gedurende drie jaar en slaan de daarmee verbonden persoonsgegevens vervolgens nog tot drie jaar daarna op.

2.4. Enquêtes

Af en toe vragen we je mogelijk per e-mail of je mee wilt doen aan een enquête. Als je beslist om hieraan mee te doen, verwerken wij naast de in het kader van de enquête verkregen informatie ook enkele persoonsgegevens van je die wij ook bij een informatief bezoek aan onze website verwerken en verbinden we deze met je antwoorden.

De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats op basis van je toestemming en is derhalve gebaseerd op art. 6 lid 1 sub a AVG.

De persoonsgegevens die verband houden met de enquête slaan wij één jaar op.

2.5. Nieuwsbrief

Wanneer je tijdens het registratieproces of op een ander moment jouw toestemming verleent voor het toesturen van onze nieuwsbrief, gebruiken wij je e-mailadres om je onze nieuwsbrief toe te sturen.

Aard van de persoons-gegevensVerwerkingsdoel
NZXT-nieuwsbriefEM-mailadres, voor- en achternaam.Met onze NZXT-nieuwsbrief geven we je informatie over de volgende thema's: onze gaming-PC-systemen en hun constructie, reclameacties en aankondigingen van nieuwe producten.

De toezending van onze nieuwsbrief/brieven is gebaseerd op je uitdrukkelijke toestemming en vindt daarom plaats op grond van art. 6 lid 1 sub a AVG.

Wij gebruiken je persoonsgegevens voor het verzenden van de nieuwsbrief zolang je hiermee instemt en je de toestemming hiervoor niet herroepen hebt.

2.6. Blacklist voor reclame

Wij beschikken over een lijst met e-mailadressen waarmee door ons geen contact meer mag worden opgenomen (bijv. na bezwaar tegen de ontvangst van onze nieuwsbrief). Deze verwerking van je e-mailadres berust op ons gerechtvaardigd belang om je geen ongewenste e-mails te sturen en is derhalve gebaseerd op art. 6 lid 1 sub f AVG.

3. Sollicitaties

3.1. Wanneer je via onze carrièrepagina http://www\.nzxt\.com/about/company bij ons solliciteert, verwerken we de volgende persoonsgegevens van je:

Aard van de persoons-gegevensDoeleinde van de verwerking en rechtsgrondslag
ContactgegevensVoor- en achternaam, e-mailadres, landWij verwerken jouw contactgegevens om tijdens het sollicitatieproces met je te kunnen communiceren.De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats in aanloop naar een arbeidsovereenkomst conform art. 6 lid 1 sub b AVG.
AchtergrondinformatieGebruikte contentkanalen (bijv. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Mixer, Caffeine, TikTok), inclusief links naar kanalen en regelmatige follower-/toeschouweraantallen, informatie of je zelf een NZXT-product gebruiktWij verwerken de achtergrondinformatie om een beter beeld te kunnen krijgen, of je al dan niet in ons team past.De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats in aanloop naar een arbeidsovereenkomst conform art. 6 lid 1 sub b AVG.
Reden van je sollicitatieJe motivatie om deel te willen uitmaken van het NZXT-teamWij verwerken de informatie van de reden van jouw sollicitatie om een beter beeld te kunnen krijgen, of je al dan niet in ons team past.De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats in aanloop naar een arbeidsovereenkomst conform art. 6 lid 1 sub b AVG.

3.2. In de loop van een sollicitatieproces, maar ook wanneer je op een andere wijze bij ons solliciteert, verkrijgen wij buiten de hierboven genoemde informatie nog meer details van je (bijv. LinkedIn-profiel, curriculum vitae, getuigschriften, referenties, kwalificaties, salarisgegevens, werkvergunningen of je Skype-gegevens, zodat we een sollicitatiegesprek met je kunnen houden). Daarbij gaat het vaak om informatie die je ons zelf mededeelt. Wij verwerken al deze informatie om te kunnen bepalen of je al dan niet in ons team past. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt steeds plaats in aanloop naar een arbeidsovereenkomst conform art. 6 lid 1 sub b AVG.

Meer informatie over de verwerking van je persoonsgegevens als sollicitant of als medewerker kun je vinden in onze afzonderlijke privacyverklaringen voor sollicitanten en medewerkers.

3.3. Indien wij je aannemen, verwerken we je persoonsgegevens die voortvloeien uit je arbeidsverhouding verder en bewaren we deze na je vertrek bij ons nog één jaar. Wanneer wij je niet aannemen verwijderen wij je persoonsgegevens uiterlijk zes maanden nadat wij je over ons besluit hebben ingelicht, tenzij je ons expliciet toestemming hebt gegeven om je persoonsgegevens te mogen bewaren tot een later tijdstip voor gebruik bij een andere vacature dan degene waarnaar je gesolliciteerd hebt.

Zonder opgave van je persoonsgegevens is het niet mogelijk om je sollicitatie te verwerken.

4. Verzamelen van gegevens door onze producten en de CAM-software

Wanneer je gebruikt maakt van onze CAM-software, verwerken wij de volgende persoonsgegevens van je:

Aard van de persoons-gegevensDoeleinde van de verwerking en rechtsgrondslag
Functie "Overzicht van het systeem"Processorbelasting, bandbreedtevergelijking, temperatuur, huidige GPU-status en geïnstalleerde hardwareDe software toont je in combinatie met de functie "Overzicht van het systeem" een overzicht van jouw IT-systeem. Zo kan je de prestaties van jouw systeem en de veranderingen in de loop der tijd in de game zien, de veranderingen vergelijken en zowel verbeteringen als verslechteringen signaleren. Bovendien kan je daarmee belangrijke prestatie- en compatibiliteitsproblemen van je PC diagnosticeren en hardwareproblemen oplossen. Deze verwerking vindt lokaal plaats op jouw computer. Om onze producten te kunnen verbeteren, geeft de software deze informatie aan ons door. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats op basis van ons gerechtvaardigd belang om onze producten te verbeteren en is derhalve gebaseerd op art 6 lid 1 sub f AVG.
Functie "In-Game-Monitoring"Gespeelde games, framerate, bandbreedtegebruik, huidige FPS, speelduur per gespeelde game.De software verwerkt jouw persoonsgegevens in combinatie met de functie "In-Game-monitoring" om je een overzicht te kunnen geven omtrent de zwakke en sterke punten in de prestaties van je apparaat. Zo kan je de prestaties van jouw systeem en de veranderingen in de loop der tijd in de game zien, de veranderingen vergelijken en zowel verbeteringen als verslechteringen signaleren. Deze verwerking vindt lokaal plaats op jouw computer. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats op basis van jouw gebruikersovereenkomst en is derhalve gebaseerd op art 6 lid 1 sub b AVG. Om onze producten te kunnen verbeteren, geeft de software deze informatie aan ons door. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats op basis van ons gerechtvaardigd belang om onze producten te verbeteren en is derhalve gebaseerd op art 6 lid 1 sub f AVG.
Functie "Producten van NZXT digitaal besturen"Geselecteerde verlichting van de behuizing, toerental ventilator, PSU-spanningswaarde.Daarvoor verwerkt de software jouw persoonsgegevens in combinatie met de functie "Producten van NZXT digitaal besturen" om het voor jou eenvoudiger maakt om met je product te werken. Zo kan je met onze app toegang verkrijgen tot je PC en je specificaties en statistieken besturen of delen. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats op basis van jouw gebruikersovereenkomst voor de CAM-software en is derhalve gebaseerd op art 6 lid 1 sub b AVG. Om onze producten te kunnen verbeteren, geeft de software deze informatie aan ons door. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats op basis van ons gerechtvaardigd belang om onze producten te verbeteren en is derhalve gebaseerd op art 6 lid 1 sub f AVG.

Wij slaan de in deze paragraaf genoemde persoonsgegevens slechts op voor de periode dat ze nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst met jou resp. voor de beoordeling, en bewaren ze daarna nog voor één jaar en verwijderen ze daarna.

Je kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de overdracht van gegevens aan ons door gebruik te maken van de opt-out-optie binnen de CAM-software (in de instellingen onder Privacy).

5. Verzamelen van gegevens via externe pagina's

Wij maken gebruik van Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, YouTube, Twitch, Steam, Reddit, Discord en Google+ om met onze klanten te communiceren en bijv. te kunnen reageren op commentaren en berichten, posten, "retweets" en "likes".

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens die je openbaar op jouw website-account uploadt of daar plaatst en/of alle openbare correspondentie of interacties die je met andere websitegebruikers uitwisselt, bijv. wanneer je ons blog becommentarieert en discussies voert met andere NZXT-gebruikers op de website.

Deze verwerking van je persoonsgegevens vindt plaats op basis van ons gerechtvaardigd belang bij de promotie van ons merk en de communicatie met geïnteresseerde personen en is derhalve gebaseerd op art. 6 lid 1 sub f AVG.

6. Cookies

6.1. Algemene aanwijzingen

Wij maken op onze website voor verschillende doeleinden gebruik van zogenaamde cookies. Cookies brengen je computer geen schade toe en bevatten geen virussen. Cookies dienen er bijvoorbeeld toe om ons aanbod gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op je computer worden geplaatst en door de browser worden opgeslagen. Op onze website worden cookies verwerkt voor de volgende algemene doelen:

(a) Sessiecookies, die met name worden gebruikt voor de werking van het klantaccount en de winkelmandfunctie

(b) Webanalyse-cookies, die worden gebruikt voor de analyse van je gebruikersgedrag op onze website

(c) Reclame-cookies, die geplaatst worden om met aanbieders van reclame samen te kunnen werken

6.2. In het bijzonder worden op deze website de volgende cookies gebruikt:

Naam en aanbieder van de cookiesDoeleinde van de verwerking en rechtsgrondslagDuur van de opslag
tokenBLD / NZXT Met deze cookie identificeren wij aangemelde gebruikers. Wij controleren met deze cookie of je aangemeld bent en of je gerechtigd bent om gebruik te maken van onze webshop.De verwerking vindt plaats als precontractuele maatregel alsmede voor de nakoming van jouw overeenkomst met ons en is derhalve gebaseerd op art. 6 lid 1 sub b AVG.14 dagen
user-token-id****NZXTMet deze cookie wijzen wij je een slechts eenmalig toegekende identifier toe, die zorgt voor het correcte gebruik van de BLD-configurator. Deze identifier wordt door ons ook gebruikt bij de verwerking van bestellingen, zodat wij een Shopify-bestelling aan een configuratie in onze database kunnen toewijzen.De verwerking vindt plaats als precontractuele maatregel alsmede voor de nakoming van jouw overeenkomst met ons en is derhalve gebaseerd op art. 6 lid 1 sub b AVG.1 jaar
cookie-policyNZXTMet deze cookie houden wij bij of en in hoeverre jouw toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies.De verwerking vindt plaats voor de nakoming van jouw overeenkomst met ons en is derhalve gebaseerd op art. 6 lid 1 sub b AVG.1 jaar
cookies_idNZXTMet deze cookie slaan wij jouw ID op wanneer je inlogt bij onze webshop.De verwerking vindt plaats als precontractuele maatregel alsmede voor de nakoming van jouw overeenkomst met ons en is derhalve gebaseerd op **art. 6 lid 1 sub b AVG.**Als je hebt aangegeven dat we je gegevens mogen onthouden voor een volgend bezoek, is de verwerking gebaseerd op jouw toestemming overeenkomstig art. 6 lid 1 sub a AVG.14 dagen wanneer je hebt aangegeven dat wij jouw gegevens mogen onthouden voor een volgend bezoek, anders 1 dag
sidNZXTMet deze cookie slaan wij jouw ID op als je met jouw toegangsgegevens van een sociaal netwerk inlogt bij onze webshop.De verwerking vindt plaats als precontractuele maatregel alsmede voor de nakoming van jouw overeenkomst met ons en is derhalve gebaseerd op art. 6 lid 1 sub b AVG.14 dagen
country_codeNZXTMet deze cookie slaan wij op vanuit welk land je inlogt.De verwerking vindt plaats als precontractuele maatregel alsmede voor de nakoming van jouw overeenkomst met ons en is derhalve gebaseerd op art. 6 lid 1 sub b AVG.Sessie
regionNZXTMet deze cookie slaan wij de informatie op, onder welke regio je valt (gebaseerd op de regio's die wij in ons systeem hebben opgeslagen)De verwerking vindt plaats als precontractuele maatregel alsmede voor de nakoming van jouw overeenkomst met ons en is derhalve gebaseerd op art. 6 lid 1 sub b AVG.Sessie
multipassloginNZXTWanneer jij je aanmeldt, plaatsen wij deze cookie en slaan daarin een URL op, waarmee je in onze shop voor Shopify (ons winkelmandjessysteem) herkenbaar bent op alle subpagina's.De verwerking vindt plaats als precontractuele maatregel alsmede voor de nakoming van jouw overeenkomst met ons en is derhalve gebaseerd op art. 6 lid 1 sub b AVG.3 dagen
user_idNZXTMet deze cookie slaan wij jouw SSO-ID op wanneer je inlogt bij onze webshop.Art. 6 lid 1 sub b AVGAls je hebt aangegeven dat wij jouw gegevens mogen onthouden voor een volgend bezoek: Art. 6 lid 1 sub a AVG14 dagenwanneer je hebt aangegeven dat wij jouw gegevens mogen onthouden voor een volgend bezoek, anders 1 dag
usernameNZXT Met deze cookie slaan we je gebruikersnaam op, wanneer jij je bij onze webshop aanmeldt.De verwerking vindt plaats als precontractuele maatregel alsmede voor de nakoming van jouw overeenkomst met ons en is derhalve gebaseerd op **art. 6 lid 1 sub b AVG.**Als je hebt aangegeven dat we je gegevens mogen onthouden voor een volgend bezoek, is de verwerking gebaseerd op jouw toestemming overeenkomstig art. 6 lid 1 sub a AVG.14 dagen wanneer je hebt aangegeven dat wij jouw gegevens mogen onthouden voor een volgend bezoek, anders 1 dag
photoNZXT Met deze cookie slaan we je foto-URL op, wanneer jij je bij onze webshop aanmeldt.De verwerking vindt plaats als precontractuele maatregel alsmede voor de nakoming van jouw overeenkomst met ons en is derhalve gebaseerd op **art. 6 lid 1 sub b AVG.**Als je hebt aangegeven dat we je gegevens mogen onthouden voor een volgend bezoek, is de verwerking gebaseerd op je toestemming overeenkomstig art. 6 lid 1 sub a AVG.14 dagen wanneer je hebt aangegeven dat wij jouw gegevens mogen onthouden voor een volgend bezoek, anders 1 dag
emailNZXTMet deze cookie slaan we je e-mailadres op, wanneer jij je bij onze webshop aanmeldt.De verwerking vindt plaats als precontractuele maatregel alsmede voor de nakoming van jouw overeenkomst met ons en is derhalve gebaseerd op **art. 6 lid 1 sub b AVG.**Als je hebt aangegeven dat we jouw gegevens mogen onthouden voor een volgend bezoek, is de verwerking gebaseerd op je toestemming overeenkomstig art. 6 lid 1 sub a AVG.14 dagen wanneer je hebt aangegeven dat wij jouw gegevens mogen onthouden voor een volgend bezoek, anders 1 dag
idNZXTMet deze cookie slaan wij je ID op, wanneer jij je bij onze webshop aanmeldt om een computer te configureren.De verwerking vindt plaats als precontractuele maatregel alsmede voor de nakoming van jouw overeenkomst met ons en is derhalve gebaseerd op art. 6 lid 1 sub b AVG.100 dagen
dobNZXTMet deze cookie slaan wij je geboortedatum op, wanneer jij je bij onze webshop aanmeldt om een computer te configureren.De verwerking vindt plaats als precontractuele maatregel alsmede voor de nakoming van jouw overeenkomst met ons en is derhalve gebaseerd op art. 6 lid 1 sub b AVG.3 dagen
locationNZXTMet deze cookie slaan wij op vanuit welk land je inlogt.De verwerking vindt plaats als precontractuele maatregel alsmede voor de nakoming van jouw overeenkomst met ons en is derhalve gebaseerd op art. 6 lid 1 sub b AVG. 3 dagen
shopify_checkout_domainNZXTMet deze cookie slaan wij het jou voor de webshop toegekende Shopify-domein op.De verwerking vindt plaats als precontractuele maatregel alsmede voor de nakoming van jouw overeenkomst met ons en is derhalve gebaseerd op art. 6 lid 1 sub b AVG.Sessie
currencyNZXTMet deze cookie slaan wij de informatie op omtrent de valuta waarin wij de prijzen voor onze producten weergeven.De verwerking vindt plaats als precontractuele maatregel alsmede voor de nakoming van jouw overeenkomst met ons en is derhalve gebaseerd op art. 6 lid 1 sub b AVG.Sessie
cart_items_countMet deze cookie slaan wij het aantal producten in je Shopify-winkelmandje op.De verwerking vindt plaats als precontractuele maatregel alsmede voor de nakoming van jouw overeenkomst met ons en is derhalve gebaseerd op art. 6 lid 1 sub b AVG.Sessie
_my_app_sessionNZXTDeze cookie is een Ruby on Rails-cookie.De verwerking vindt plaats in ons gerechtvaardigd belang en is derhalve gebaseerd op art 6 lid 1 sub f AVG.Sessie
PHPSESSIDNZXT / BLDDeze cookie is een PHP-sessiecookie. De verwerking vindt plaats als precontractuele maatregel alsmede voor de nakoming van jouw overeenkomst met ons en is derhalve gebaseerd op art. 6 lid 1 sub b AVG.Sessie
_gaGoogle AnalyticsGoogle Inc.Wij maken gebruik van deze cookie om gebruikers te onderscheiden.Meer informatie is te vinden via: Google Analytics cookie-gebruik op websitesDe verwerking vindt plaats op basis van jouw toestemming conform art. 6 lid 1 sub a AVG.2 jaar
_uetsidMet deze cookie kan Bing (volgens eigen informatie geanonimiseerde) informatie verzamelen over hoe onze webshop wordt gebruikt.Meer informatie is te vinden via: Algemene privacy-instellingen in Windows 10De verwerking is gebaseerd op jouw toestemming conform art. 6 lid 1 sub a AVG.1 dag
_shopify_sa_pShopifyWij gebruiken deze cookie om het analyseren van marketingmaatregelen en adviezen door Shopify mogelijk te maken.Meer informatie is te vinden via: Shopify Cookie PolicyDe verwerking is gebaseerd op jouw toestemming conform art. 6 lid 1 sub a AVG.~ 30 minuten
secure_customer_sig[name of the cookie provider]Wij gebruiken deze cookie om je een veilige inlogmogelijkheid te bieden.Meer informatie is te vinden via: Shopify Cookie PolicyDe verwerking vindt plaats als precontractuele maatregel alsmede voor de nakoming van jouw overeenkomst met ons en is derhalve gebaseerd op art. 6 lid 1 sub b AVG.~ 20 jaar
checkoutShopifyWij gebruiken deze cookie om je check-outproces bij het winkelmandje mogelijk te maken.De verwerking vindt plaats als precontractuele maatregel alsmede voor de nakoming van jouw overeenkomst met ons en is derhalve gebaseerd op art. 6 lid 1 sub b AVG.~ 21 dagen
_shopify_sShopifyWij gebruiken deze cookie ten behoeve van Shopify-analyses.Meer informatie is te vinden via: Shopify Cookie PolicyDe verwerking vindt plaats op basis van jouw toestemming volgens art. 6 lid 1 sub a AVG.~ 30 minuten
_secure_session_idShopifyWij gebruiken deze cookie zodat je zonder storing door onze webshop-interface kunt navigeren.Meer informatie is te vinden via: Shopify Cookie PolicyDe verwerking vindt plaats als precontractuele maatregel alsmede voor de nakoming van jouw overeenkomst met ons en is derhalve gebaseerd op art. 6 lid 1 sub b AVG.1 dag
_yShopifyWij gebruiken deze cookie ten behoeve van Shopify-analyses.Meer informatie is te vinden via: Shopify Cookie PolicyDe verwerking vindt plaats op basis van je toestemming volgens art. 6 lid 1 sub a AVG.1 jaar
_shopify_yShopifyWij gebruiken deze cookie ten behoeve van Shopify-analyses.Meer informatie is te vinden via: Shopify Cookie PolicyDe verwerking vindt plaats op basis van jouw toestemming volgens art. 6 lid 1 sub a AVG.~ 2 jaar
_landing_pageShopifyWij gebruiken deze cookie om te kunnen herkennen via welke subpagina je in onze webshop terecht gekomen bent.Meer informatie is te vinden via: Shopify Cookie PolicyDe verwerking vindt plaats op basis van jouw toestemming volgens art. 6 lid 1 sub a AVG.14 dagen
_orig_referrerShopifyWij gebruiken deze cookie om te kunnen herkennen via welke subpagina en waarvandaan je in onze webshop terecht gekomen bent.Meer informatie is te vinden via: Shopify Cookie PolicyDe verwerking vindt plaats op basis van jouw toestemming volgens art. 6 lid 1 sub a AVG.14 dagen
_cfduidCloudflareWij gebruiken deze cookie om je te kunnen identificeren.Meer informatie is te vinden via: Cloudflare-cookies begrijpenDe verwerking vindt plaats op basis van jouw toestemming volgens art. 6 lid 1 sub a AVG.1 maand
_gidGoogle AnalyticsGoogle Inc.Wij gebruiken deze cookie om gebruikers te kunnen onderscheiden.De verwerking vindt plaats op basis van je toestemming volgens art. 6 lid 1 sub a AVG.24 uur
_gatGoogle AnalyticsGoogle Inc.Wij gebruiken deze cookie om het aantal aanvragen voor onze webshop te kunnen volgen.Meer informatie is te vinden via: Google Analytics cookie-gebruik op websitesDe verwerking vindt plaats op basis van jouw toestemming volgens art. 6 lid 1 sub a AVG.1 minuut
_gat_newTrackerGoogle AnalyticsGoogle Inc.Deze cookie gebruiken we voor de reclametracking.De verwerking vindt plaats op basis van jouw toestemming volgens art. 6 lid 1 sub a AVG. 1 minuut
checkout_tokenShopifyWij gebruiken deze cookie om je check-out-proces bij het winkelmandje mogelijk te maken.De verwerking vindt plaats als precontractuele maatregel alsmede voor de nakoming van jouw overeenkomst met ons en is derhalve gebaseerd op art. 6 lid 1 sub b AVG. 1 jaar
_tracked_start_checkoutWij gebruiken deze cookie ten behoeve van Shopify-analyses.Meer informatie is te vinden via: Shopify Cookie PolicyDe verwerking vindt plaats op basis van jouw toestemming conform art. 6 lid 1 sub a AVG.14 dagen
cart_sigShopifyWij gebruiken deze cookie om jouw check-outproces bij het winkelmandje mogelijk te maken.De verwerking vindt plaats als precontractuele maatregel alsmede voor de nakoming van je overeenkomst met ons en is derhalve gebaseerd op art. 6 lid 1 sub b AVG.14 dagen
_shopify_sa_tWij gebruiken deze cookie om Shopify-marketing- en doorstuuranalyses mogelijk te maken.De verwerking vindt plaats op basis van jouw toestemming volgens art. 6 lid 1 sub a AVG.30 minuten
_sShopifyWij gebruiken deze cookie ten behoeve van Shopify-analyses.Meer informatie is te vinden via: Shopify Cookie PolicyDe verwerking vindt plaats op basis van jouw toestemming volgens art. 6 lid 1 sub a AVG.30 minuten
3060738.3440491AffirmDeze cookie maakt de functie voor het betaalschema mogelijk in jouw check-out van het winkelmandje.Meer informatie is te vinden via: Cookies en andere trackingtechnologieënDe verwerking vindt plaats voor de nakoming van jouw overeenkomst met ons en is derhalve gebaseerd op art. 6 lid 1 sub b AVG.5 jaar
 tracker_deviceAffirmDeze cookie dient voor het nagaan van de betalingen in combinatie met de geconfigureerde PC.Meer informatie is te vinden via: Cookies en andere trackingtechnologieënDe verwerking vindt plaats voor de nakoming van jouw overeenkomst met ons en is derhalve gebaseerd op art. 6 lid 1 sub b AVG.5 jaar
__kla_idKlaviyoDeze cookie traceert wanneer je via een Klaviyo-e-mail in onze webshop terechtkomt.Meer informatie is te vinden via: https://help.klaviyo.com/hc/en-us/articles/360034666712-Cookies-in-Klaviyo .De verwerking vindt plaats op basis van je toestemming volgens art. 6 lid 1 sub a AVG.2 jaar
__utmaGoogle AnalyticsGoogle Inc.Wij gebruiken deze cookie altijd als er nog geen _utma-cookie is geplaatst, om gebruiker en sessie van elkaar te scheiden. De cookie wordt elke keer vernieuwd, wanneer er gegevens worden verstuurd naar Google Analytics.Meer informatie is te vinden via: Google Analytics cookie-gebruik op websitesDe verwerking vindt plaats op basis van je toestemming volgens art. 6 lid 1 sub a AVG.2 jaar
__utmbGoogle AnalyticsGoogle Inc.Deze cookie plaatsen wij altijd als er nog geen _utmb-cookie is geplaatst, om bezoeken aan onze webshop en sessies te kunnen identificeren. De cookie wordt elke keer vernieuwd, wanneer er gegevens worden verstuurd naar Google Analytics.Meer informatie is te vinden via: Google Analytics cookie-gebruik op websitesDe verwerking vindt plaats op basis van je toestemming volgens art. 6 lid 1 sub a AVG.30 minuten
__utmcGoogle AnalyticsGoogle Inc.Deze cookie wordt niet gebruikt in combinatie met ga.js. We gebruiken hem om de interoperabiliteit met urchin.js tot stand te brengen. Meer informatie is te vinden via: Google Analytics cookie-gebruik op websitesDe verwerking vindt plaats op basis van je toestemming volgens art. 6 lid 1 sub a AVG.Sessie
__utmt_account2 Google AnalyticsGoogle Inc.Deze cookie controleert of de aan Google doorgegeven hoeveelheid gegevens niet te groot wordt.De verwerking vindt plaats op basis van je toestemming volgens art. 6 lid 1 sub a AVG.10 minuten
 __utmzGoogle AnalyticsGoogle Inc.Met deze cookie gaan wij na, waar de traffic in onze webshop vandaan komt. Hij wordt altijd pas geplaatst als er nog geen –utmz-cookie is geplaatst en wordt elke keer vernieuwd wanneer er gegevens aan Google Analytics verzonden worden.Meer informatie is te vinden via: Google Analytics cookie-gebruik op websitesDe verwerking vindt plaats op basis van je toestemming volgens art. 6 lid 1 sub a AVG.6 maanden
__zlcmidZendesk Chat widgetZendeskMet deze cookie slaan we jouw gebruikers-ID op dat je bij de authenticatie via de chatwidget hebt gebruikt en waarmee het gebruik van de helpdesk mogelijk is.De verwerking vindt plaats voor de nakoming van je overeenkomst met ons en is derhalve gebaseerd op art. 6 lid 1 sub b AVG.1 jaar
_fbp FacebookDeze cookie is een door Facebook aangeboden cookie, waarmee wij een serie reclameproducten, zoals real-time-bidding, van externe reclamepartners kunnen gebruiken.Meer informatie is te vinden via: Cookies & andere opslagtechnologieënDe verwerking vindt plaats op basis van je toestemming conform art. 6 lid 1 sub a AVG.~ 3 maanden
_hp2_id.[[identifier]]Heap AnalyticsDeze cookie gebruiken wij om het gebruikersgedrag in onze webshop te kunnen volgen.De verwerking vindt plaats op basis van je toestemming volgens art. 6 lid 1 sub a AVG. 2 jaar
_hp2_props[[identifier]]Heap Analytics Deze cookie gebruiken wij om het gebruikersgedrag in onze webshop te kunnen volgen.De verwerking vindt plaats op basis van je toestemming volgens art. 6 lid 1 sub a AVG.2 jaar
_hp2_ses_props.[[identifier]]Heap AnalyticsDeze cookie gebruiken wij om het gebruikersgedrag in onze webshop te kunnen volgen.De verwerking vindt plaats op basis van je toestemming volgens art. 6 lid 1 sub a AVG.2 jaar
cto_bundleCriteoDeze cookie helpt ons om gerichte en op het gedrag van de gebruiker afgestemde reclame via Criteo te plaatsen.De verwerking vindt plaats op basis van je toestemming volgens art. 6 lid 1 sub a AVG.~ 1 jaar
 klabld_idBLDNZXTMet de hierin opgenomen identifier bieden wij Klaviyo de mogelijkheid om je te identificeren.De verwerking vindt plaats op basis van je toestemming volgens art. 6 lid 1 sub a AVG.~ 1 jaar
_privy_[[identifier]]PrivyDeze cookie gebruiken wij zodat Privy onze webshopbezoekers kan onderscheiden.De verwerking vindt plaats op basis van jouw toestemming volgens art. 6 lid 1 sub a AVG.1 jaar

6.3. Meer informatie over de geselecteerde cookies

(a) Google Analytics

Wij gebruiken functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder is Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

De door een cookie vergaarde informatie over jouw gebruik van deze website wordt doorgegeven aan een server van Google en daar opgeslagen. Wij hebben op deze website de functie IP-anonimisering geactiveerd. Daardoor wordt jouw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in een andere verdragsstaat van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van te voren ingekort. Enkel in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS overgedragen en aldaar afgekort. In opdracht van ons zal Google deze informatie gebruiken om jouw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en daarnaast met het websitegebruik en de internetverbinding verbonden prestaties aan ons melden. Het in het kader van Google Analytics door je browser doorgegeven IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.

We hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Google.

Voor de uitzonderingsgevallen waarin persoonsgegevens worden doorgegeven naar de VS, hebben we de noodzakelijke maatregelen getroffen in overeenstemming met de artt. 44 e.v. AVG. 

Onze website maakt gebruikt van de functie "demografisch kenmerk" van Google Analytics. Daardoor kunnen rapporten worden opgemaakt die informatie omtrent leeftijd, geslacht en interesses van de bezoeker van de website bevatten. Deze gegevens zijn afkomstig uit interessegerichte reclame van Google alsmede uit bezoekersgegevens van andere aanbieders. Deze gegevens kunnen niet worden herleid tot een specifieke persoon. Je kunt deze functie op elk moment deactiveren via de weergave-instellingen in jouw Google-account.

Meer informatie over Google Analytics is te vinden via: https://www.google.com/analytics/terms/de.htm.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens bij Google Analytics is te vinden in de privacyverklaring van Google: 

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

(b) Google Ads

Wij gebruiken Google Ads. Google Ads is een online reclameprogramma van Google.

In het kader van Google Ads maken wij gebruik van het zogenaamde conversion-tracking. Wanneer je op een door Google ingeschakelde advertentie klikt, wordt een cookie voor de conversion-tracking geplaatst. Deze cookie verliest na 30 dagen zijn geldigheid en is niet bedoeld voor de persoonlijke identificatie van de gebruiker. Als je bepaalde pagina's van deze website bezoekt en de geldigheidsduur van 30 dagen van deze cookie nog niet is verlopen, dan kunnen Google en wij zien dat je op de advertentie hebt geklikt en verder geleid bent naar deze website.

Iedere Google Ads-klant krijgt een andere cookie. De cookies kunnen niet via de websites van Google Ads-klanten worden getraceerd. De informatie die verzameld is met behulp van de conversie-cookies is bedoeld voor het opstellen van conversie-statistieken voor Ads-klanten die gekozen hebben voor conversion-tracking. Wij vernemen het totaal aantal gebruikers dat op onze advertentie heeft geklikt en zijn doorgestuurd naar een webpagina met een conversion-tracking-tag. Wij krijgen echter geen informatie waarmee we de gebruiker persoonlijk kunnen identificeren. Als je geen gebruik wilt maken van de tracking kun je hiertegen bezwaar maken door de cookie van Google Conversion-Tracking via jouw internetbrowser eenvoudig te deactiveren bij jouw gebruikersinstellingen. Je wordt dan niet opgenomen in de statistieken van de conversion-tracking. Nadere informatie hierover is te vinden via https://support.google.com/ads/answer/7395996.

Deze verwerking is gebaseerd op jouw toestemming. De grondslag hiervoor is derhalve art. 6 lid 1 regel 1 sub a AVG.

Meer informatie over Google Ads en Google Conversion-Tracking is te vinden in de privacyverklaring van Google: https://www.google.de/policies/privacy/.

6.4. Deactivering, herroeping, bezwaar

Je kunt het opslaan van cookies op jouw computer voorkomen door een desbetreffende instelling van jouw internetbrowser, waarbij je het automatisch plaatsen van cookies in het algemeen deactiveert. Bij het deactiveren van bepaalde cookies kan de werking van deze website echter beperkt worden.

Voor zover de verwerking van jouw persoonsgegevens door cookies gebaseerd is op jouw toestemming (zie hiervoor de tabel in paragraaf 6.2) (art. 6 lid 1 sub a AVG), kun je deze toestemming op elk moment herroepen. Het herroepen kan ook via de volgende link nzxt.com/nl-DE/cookie-preferences worden gedaan. De rechtmatigheid van onze verwerking voorafgaand aan de herroeping blijft door jouw herroeping onverlet.

Voor zover de verwerking van je persoonsgegevens door cookies gebaseerd is op ons gerechtvaardigd belang (art. 6 lid 1 sub f AVG, zoals aangegeven in de tabel in paragraaf3.2), kun je bezwaar maken tegen de verwerking door het plaatsen van een zogenaamde opt-out-cookie via de volgende link nzxt.com/nl-DE/cookie-preferences.

7. Overige in de website opgenomen diensten

7.1. Google Maps

Wij hebben de kaartservice "Google Maps" opgenomen in onze webshop. Wij gebruiken daarvoor een verbinding tussen Google en onze website. Wanneer je onze website bezoekt worden echter in eerste instantie geen persoonsgegevens doorgegeven aan Google.

Bij het bezoeken van de website waarin Google Maps is geïntegreerd, krijgt Google de informatie dat je de kaart hebt opgevraagd via onze website. Als je bij Google bent ingelogd worden jouw persoonsgegevens direct gekoppeld aan jouw Google-account. Als je niet wilt dat deze koppeling met je Google-account plaatsvindt, moet je voor het opvragen van de kaart uitloggen.

De overdracht van jouw persoonsgegevens in het kader van het gebruik van Google Maps vindt plaats op basis van ons gerechtvaardigd belang om je de best mogelijke service te bieden en is derhalve gebaseerd op art. 6 lid 1 sub f AVG.

Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door Google is terug te vinden in hun privacyverklaring (https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de). Daar kun je ook meer informatie vinden over jouw rechten hieromtrent en de mogelijke browserinstellingen ter bescherming van jouw privacy.

7.2. YouTube

Wij nemen in onze website YouTube-video's op die op de website van YouTube (http://www.youtube.com) zijn opgeslagen en direct vanaf onze website kunnen worden afgespeeld. YouTube is een dienst van YouTube, een dochteronderneming van Google.

Deze video's zijn opgenomen in de "uitgebreide privacymodus", dat wil zeggen dat er geen gegevens van jou als gebruiker worden doorgegeven aan YouTube als je de video niet afspeelt. Pas wanneer je de video afspeelt worden de in de volgende paragraaf genoemde persoonsgegevens doorgegeven aan YouTube. Wij hebben geen invloed op de doorgifte van deze gegevens.

Bij het afspelen van YouTube-video's ontvangt YouTube de informatie dat je de betreffende subpagina van onze website hebt aangevraagd. Daarvoor worden de gegevens doorgegeven die bij het informatieve bezoek van onze website werden verzameld. Dit gebeurt onafhankelijk van het feit of je bij YouTube of Google bent ingelogd en of je überhaupt een gebruikersaccount hebt. Wanneer je bent ingelogd bij YouTube of Google, worden jouw gegevens direct aan jouw account gekoppeld. Als je niet wilt dat deze koppeling met jouw profiel bij YouTube plaatsvindt, moet je steeds voor het afspelen van de YouTube-video's uitloggen.

YouTube resp. Google slaat deze gegevens op als gebruikersprofiel en gebruikt ze voor reclamedoeleinden, marktonderzoeken en/of het weergeven van zijn website op basis van de behoeften. Een dergelijke analyse vindt met name plaats (zelfs voor niet-ingelogde gebruikers) voor het aanbieden van op maat gemaakte reclame en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over jouw activiteiten op onze website. Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van dit gebruikersprofiel, hiervoor moet je contact opnemen met YouTube resp. Google.

Door de integratie van YouTube-video's in ons online portaal wordt daarnaast bij het opvragen van onze website automatisch een verbinding gemaakt met het DoubleClick-netwerk van Google. Er worden daarom geen cookies in de browser geplaatst. Als er echter al DoubleClick-cookies in je browser zijn opgeslagen, worden deze bij de aanvraag eveneens doorgegeven. Volgens de informatie van YouTube vindt er pas een gegevensoverdracht plaats als je de video afspeelt.

Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door YouTube is terug te vinden in de privacyverklaring van youTube. Daar kun je ook meer informatie vinden over jouw rechten en de mogelijke browserinstellingen ter bescherming van jouw privacy: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

YouTube en Google verwerken jouw persoonsgegevens in dit kader ook in de VS. Voor deze doorgifte zijn maatregelen getroffen in overeenstemming met de art. 44 e.v. AVG (zie ook artikel 6.3(a) hiervoor).

7.3. Social Media Plug-ins

Wij maken momenteel gebruik van de social media plug-ins van Facebook, Twitter en LinkedIn. Wij maken daarbij gebruik van een verbinding tussen de aanbieders van de plug-ins en onze website. Dat betekent dat wanneer je onze site bezoekt er in eerste instantie geen persoonsgegeven worden doorgegeven aan de aanbieders van deze plug-ins.

Wanneer je een plug-in activeert, ontvangt de aanbieder van de plug-in informatie over welke subpagina van onze website je hebt opgevraagd, waarbij in het geval van Facebook volgens de informatie van de aanbieder in Nederland alleen een geanonimiseerd IP wordt geregistreerd. Dit gebeurt ongeacht of je een account hebt bij het sociale netwerk van deze aanbieder van de plug-in en of je daar bent ingelogd. Wanneer je bij de aanbieder van de plug-in bent ingelogd, worden jouw persoonsgegevens direct aan jouw account gekoppeld. Wanneer je de geactiveerde knop indrukt en bijvoorbeeld naar de pagina linkt, slaat de aanbieder van de plug-in ook deze informatie op in je gebruikersaccount en deelt dit openbaar met jouw contacten in het sociale netwerk van de betreffende aanbieder van de plug-in. Als je niet wilt dat deze koppeling met jouw profiel bij de aanbieder van de plug-in plaatsvindt, dan moet je voor het activeren van de knop uitloggen.

De aanbieder van de plug-in slaat deze persoonsgegevens op als gebruikersprofiel en gebruikt ze voor reclamedoeleinden, marktonderzoeken en/of het weergeven van zijn website op basis van de behoeften. Een dergelijke analyse vindt met name plaats (zelfs voor niet-ingelogde gebruikers) voor het aanbieden van op maat gemaakte reclame en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over jouw activiteiten op onze website. Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van dit gebruikersprofiel. Hiervoor moet je contact opnemen met de betreffende aanbieder van de plug-in.

Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door de aanbieder van de plug-in is terug te vinden in de hierna aangegeven privacyverklaring van deze aanbieder. Daar kun je ook meer informatie vinden over je rechten hieromtrent en de mogelijke instellingen ter bescherming van jouw privacy.

Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php; meer informatie over het verzamelen van gegevens: http://www.facebook.com/help/186325668085084

Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; https://twitter.com/privacy

LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA; http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

8. Ontvangers van de persoonsgegevens

8.1. Wij maken voor de verwerking van persoonsgegevens voor de genoemde doeleinden gebruik van verwerkers die in opdracht van ons de persoonsgegevens voor ons verwerken. Wij behouden daarbij altijd de controle over de betreffende persoonsgegevens en blijven verantwoordelijk voor de verwerking. Deels zijn onze verwerkers gevestigd in een derde land in de zin van de AVG:

(a) Website-ontwikkeling en -hosting: VS (EU modelcontracten standard plus aanvullende maatregelen indien en voor zover nodig)

(b) IT, systeembeheer- en veiligheidsdiensten: VS en Taiwan (EU modelcontracten standard plus aanvullende maatregelen indien en voor zover nodig)

(c) Analyse-, marketing- en reclamediensten (inclusief Google Ads en Google Analytics): VS (EU modelcontracten standard plus aanvullende maatregelen indien en voor zover nodig

(d) Kaartendienst (Google Maps): VS (EU modelcontracten standard plus aanvullende maatregelen indien en voor zover nodig)

(e) Aanbieder van social media plug-ins: VS (EU modelcontracten standard plus aanvullende maatregelen indien en voor zover nodig)

8.2. Voor de afwikkeling van betalingen geven wij betalingsinformatie aan banken of betalingsdiensten door, afhankelijk van de door jou gekozen betaalwijze. 

8.3. Voor zover noodzakelijk geven wij contactinformatie door aan transportbedrijven om het transport van goederen uit te voeren.

8.4. Wanneer je gebruik maakt van de openbare functies van onze website (bijv. klantenbeoordelingen), delen wij jouw gebruikersnaam en jouw openbare berichten met andere gebruikers van onze website.

 https://help.klaviyo.com/hc/en-us/articles/360034666712-Cookies-in-Klaviyo 8.5. Wij geven in individuele gevallen persoonsgegevens door aan rechtbanken, het Openbaar Ministerie, inspectiediensten, andere autoriteiten, belastingadviseurs en advocaten, voor zover dit wettelijk is toegestaan en vereist is.

9. Overdracht persoonsgegevens aan derde landen

9.1. Buiten de hierboven genoemde gevallen dragen wij geen persoonsgegevens door aan een derde land in de zin van de AVG.

9.2. Voor zover doorgifte aan een derde land plaatsvindt, worden de persoonsgegevens steeds door een van de in de artt. 49 e.v. AVG beschreven mechanismes (adequaatheidsbesluiten of passende en adequate waarborgen) beschermd.

9.3. Je kunt bij ons een kopie van de passende of adequate waarborgen opvragen via support_eu@nzxt.com.

10. Geautomatiseerde besluitvorming

Wij zullen jouw persoonsgegevens niet gebruiken om geautomatiseerde besluiten (met inbegrip van profilering) over je te nemen waaraan rechtsgevolgen voor jou zijn verbonden of die je anderszins in aanmerkelijke mate raken.

11. Jouw rechten

11.1. Op basis van de wettelijke bepalingen heb je de volgende rechten die je per e-mail aan privacy@nzxt.com of per post aan NZXT Europe GmbH, Ammenthalstraße 32, 85551 Kirchheim bei München kunt uitoefenen:

(a) Het recht op informatie omtrent jouw persoonsgegevens: op basis hiervan kun je een kopie ontvangen van de persoonsgegevens die wij van jou verwerken en kun je controleren of wij deze op rechtmatige wijze verwerken;

(b) Het recht op rectificatie van persoonsgegevens, die wij van jou verwerken: hierdoor heb je de mogelijkheid om onvolledige of onjuiste gegevens te laten corrigeren;

(c) Het recht op wissing van je persoonsgegevens: hiermee kun je ons vragen om persoonsgegevens te wissen of te verwijderen indien wij geen verdere reden hebben om de verwerking voort te zetten. Ook na het uitoefenen van jouw recht op bezwaar heb je het recht om te eisen dat wij jouw persoonsgegevens wissen of verwijderen;

(d) Het recht op bezwaar tegen de verwerking van jouw persoonsgegeven voor zover de verwerking gebaseerd is op ons gerechtvaardigd belang (of dat van een derde) en wanneer er op grond van jouw specifieke situatie redenen zijn om bezwaar te maken tegen de verwerking op genoemde grondslag. Het recht op bezwaar geldt met name wanneer jouw gegevens worden gebruikt voor direct-marketingdoeleinden.

(e) Het recht op beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens: dit geeft je de mogelijkheid om de verwerking van je persoonsgegevens op te schorten, wanneer je bijvoorbeeld wenst dat wij de juistheid of de grondslag voor de verwerking vaststellen; en 

(f) Onder bepaalde omstandigheden het recht tot overdracht van jouw persoonsgegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

11.2. Wanneer je ons toestemming hebt gegeven voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, heb je het recht om deze toestemming op elk moment te herroepen, waarbij echter de rechtmatigheid van de tot het moment van herroeping uitgevoerde verwerking onverlet blijft.

11.3. Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteiten.

Versie: April 2021