GARANTIEVERKLARING

Deze beperkte garantie van NZXT ("NZXT-garantie") is een vrijwillige fabrikantengarantiefabrieksgarantie. Zij geldt voor alle via de NZXT-webshop voor NederlandDuitsland en Oostenrijk of via NederlandseDuitse of Oostenrijkse geautoriseerde NZXT-handelaren verkochte en in deze garantiebepalingen aangegeven producten van NZXT ("NZXT-producten").

De fabrikant van je NZXT-product is:

NZXT Incorporated

15736 E. Valley Blvd City of Industry, CA, United States

[Vertegenwoordiger voor NederlandDuitsland is:

NZXT Europe GmbH Ammerthalstraße 32 85551 Kirchheim bei München] ("NZXT")

Deze NZXT-garantie breidt je jouw recht uit boven de wettelijke consumentenrechten (bijv. je rechten bij gebreken of op grond van productaansprakelijkheid) uit, en beperkt deze wettelijke rechten in geen enkel geval.

Voor zover je wettelijke consumentenrechten en je rechten op grond van de NZXT-garantie elkaar overlappen, kun je kiezen of je een beroep doet op de wettelijke rechten of op de rechten op grond van deze garantie. Ook wanneer je ervoor kiest om gebruik te maken van je rechten op grond van de NZXT-garantie, kuan je nog altijd een beroep doen op de wettelijke consumentenrechten indien voldaan is aan de wettelijke vereisten hiervoor.

Voor de hierna genoemde NZXT-producten geeft NZXT vanaf de ontvangst van het betreffende NZXT-product door jou voor de betreffende garantieperiode een garantie conform de voorwaarden en bepalingen van deze garantieverklaring.

De garantieperiode voor een tijdens de garantieperiode vervangen of gerepareerde component van je NZXT-product of voor een gedurende de garantieperiode vervangen of gerepareerd NZXT-product bedraagt de langstlopende van de volgende twee termijnen: (1) de rest van de oorspronkelijke garantieperiode of (2) een termijn van 30 kalenderdagen, afhankelijk wat langer is.

Op welke NZXT-producten geeft NZXT garantie?

NZXT-systemen

Je NZXT-systeem omvat alle onderdelen van het hardware-systeem, met uitzondering van besturingssystemen, software, documentatie en overig begeleidend materiaal, bij fabrieksmatige standaardconfiguratie en gebruikwerking onder normale omstandigheden.

Garantieperiode: [drie (3) jaar]

Computeronderdelen

Onder computeronderdelen wordt verstaan de behuizing van de computer, temperatuurmeters, ventilatoren, accessoires en kabels.

Garantieperiode: [drie (3) jaar] 

Voedingsapparaten van de serie NZXT E en NZXT C

Garantieperiode: [tien (10) jaar]

Waterkoelingen van de serie NZXT Kraken X en Kraken Z

Garantieperiode: [zes (6) jaar]

Volledige waterkoelingen van de serie Kraken M22 en Kraken 120

Garantieperiode: [drie (3) jaar]

Motherboard N7

Garantieperiode: [vier (4) jaar]

Alle gecertificeerde en gereviseerde producten van NZXT

Garantieperiode: [een (1) jaar]

Wat valt onder de NZXT-garantie?

NZXT garandeert dat je NZXT-product tijdens de garantieperiode geen oorspronkelijke materiaal- en productiefouten vertoont.

Voor alle gecertificeerde en gereviseerde producten van NZXT garandeert NZXT bovendien, dat alle onderdelen vrij zijn van materiaal- en productiefouten en dat bij de werkzaamheden van NZXT in verband hiermee geen fouten zijn gemaakt.

Voor alle systemen waarvoor NZXT een bepaald aantal frames per seconde (gemeten in "fps") heeft toegezegd, garandeert NZXT dat de met de CAM-prestatiecontrole- en analysesoftware ("CAM") vastgestelde frames per seconde maximaal tien procent (10%) afwijkt van de toegezegde waarde.

Als er zich bij een NZXT-product afwijkingen voordoen van de staat die in deze garantieverklaring wordt gegarandeerd, is er sprake van een "garantieclaim".

Welke aanspraken heb je op basis van de NZXT-garantie?

Gedurende de garantieperiode kan je bij een garantieclaim aanspraak maken op reparatie, vervanging of teruggave van de aankoopprijs van een defect NZXT-product of een onderdeel daarvan.

Het staat ter beoordeling van NZXT of een NZXT-product of een onderdeel daarvan in een garantieclaim wordt gerepareerd, door een gelijkwaardig of superieur product wordt vervangen of dat de aankoopprijs wordt gerestitueerd. Dit geldt slechts voor zover het keuzerecht op grond van je wettelijke rechten ten aanzien van gebreken niet bij jou ligt.

De kosten voor reparatie, het vervangende product of de terugbetaling komen voor rekening van NZXT. De kosten voor het heen- en terugsturen komen voor rekening van NZXT indien je jij je jouw NZXT-product rechtstreeks bij NZXT hebt gekocht.

Als je jouwe NZXT bij een geautoriseerde NZXT-handelaar hebt gekocht draagt NZXT alleen de kosten voor het terugsturen van het gerepareerde of nieuwe onderdeel naar jouw adres. De kosten voor het insturen van het defecte NZXT-product komen in dit geval voor jouw rekening.

Wat valt er niet onder de NZXT-garantie?

De NZXT-garantie geldt niet:

•voor NZXT-producten die je niet als eerste koper van NZXT zelf of van een geautoriseerde NZXT-handelaar hebt gekocht.

•voor uiterlijke schade aan het uiterlijk van jouw je NZXT-product met een waarde van minder dan tien (10) eurocent of voor uiterlijke schade aan je NZXT-product die je later dan 21 kalenderdagen na ontvangst van je NZXT-product bij NZXT pas hebt aangemeldeft.

•voor schade die het gevolg is van niet-deskundige installatie, behandeling of verzorging, problemen met de stroomtoevoer, ontbrekende zorgvuldigheid, ongevallen, normale slijtage, verontreiniging of veroudering. Onder niet-deskundige behandeling valt ook het niet opvolgen van de meegeleverde bedieningsinstructies, inclusief het vereiste onderhoud en noodzakelijke updates of het niet-plaatsen van de vereiste veiligheidspatches.

•voor waterschade, brandschade of schade die door jou of derden is ontstaan.

•voor schade die is ontstaan door niet-toegestane reparaties.

•voor transportschade.

De NZXT-garantie verliest zijn werking wanneer:

•je prestatiegegevens van je NZXT-product waarin een garantieclaim wordt beschreven, hebt gewijzigd door middel van hacken, manipulatie of op andere niet-toegestane of illegale arglistige wijze.

•de service-tag, de garantiesticker, het serienummer of andere kenmerken, voor zover aanvankelijk aanwezig, verwijderd, gewijzigd of onleesbaar gemaakt zijn.

•je je NZXT-product na ontvangst een upgrade geeft of wijzigt.

Hoe kun je je rechten doen gelden in geval van een garantieclaim?

•Voor het aanspraak maken op dje NZXT-garantie moet je binnen [14] kalenderdagen vanaf het moment dat de aanspraak op basis van de garantie loopt via het www.nzxt.com/support contact opnemen met NZXT.

•Binnen dit support-portaal Hiervoor moet je daarmaak je een ticket aanmaken en dwaarin je de garantieclaim naar waarheid, precies en volledig beschrijvenbeschrijft. Je kan bij hdet ticket direct een kopie van je factuur van de aankoop van je NZXT-systeem of computeronderdeel voegen als aankoopbewijs. Als je bij jouwe ticket geen aankoopbewijs hebt gevoegd, moet deze uiterlijk na het verzoek van het supportteam worden ingestuurd, daar omdat anders je jouw garantieclaim niet verwerkt kan worden.

•Na een interne vrijgave van je garantieclaim stuurt NZXT je, indien NZXT de kosten draagt, een retourlabel waarmee je je NZXT-product kosteloos terug kunt sturen aan NZXT. Als NZXT alleen de kosten draagt voor het terugzenden naar jouw adres, stuurt NZXT je een retournummer toe, dat je op het pakket moet aanbrengen waarmee je het NZXT-product verstuurt. Zonder dit retournummer Anders kan je jouw NZXT-product niet worden herleiden naar je jouw ticket of en kan je jouw garantieclaim niet worden verwerkt.

•Als de garantieclaim betrekking heeft op een reeds vervangen component van je NZXT-systeem of een reeds vervangen computeronderdeel is, dan is naast de kopie van de factuur ook een kopie van de leveringsbevestiging van het vervangen component nodig in plaats van de factuur.

•Zorg ervoor dat je, wanneer je jouwe NZXT-product voor de uitvoering van de door de NZXT-garantie gedekte reparatie of vervanging moet opsturen of je NZXT-product op andere wijze moet worden gerepareerd door het supportteam van NZXT, een reservekopie hebt gemaakt van alle bestanden, gegevens of programma’s die op de harde schijf of op andere zich daarin bevindende opslagapparatuur zijn opgeslagen, hebt gemaakt en alle vertrouwelijke of privé-informatie verwijderd hebt van de harde schijf.

•Externe accessoires moeten bij een garantieclaim niet worden meegestuurd.